XXXVII. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů 2020

Cíl práce: Mentální anorexie patří do skupiny poruch příjmu potravy. Je to závažné psychiatrické onemocnění, které je charakterizováno především nízkou těleskou váhou, zkresleným vnímáním vlastního těla a chorobným strachem z přibírání na váze. Mentální anorexie je často doprovázena dalšími somatickými i psychiatrickými komorbiditami a má na jedince devastující účinky, které mohou vést až ke smrti. Příčiny vzniku tohoto onemocnění nejsou zcela známy. Cílem práce je objasnění úlohy střevní mikrobioty v patogenezi mentální anorexie. 

Výsledky: Charakterizovali jsme složení a diverzitu střevní mikrobioty u pacienek s mentální anorexií a jejich změnu během hospitalizace, a porovnali je s mikrobiotou zdravých žen. Bakteriální alfa diverzita odrážející rozmanitost uvnitř vzorku byla podobná u pacientek a zdravých kontrol s normální hmotností. Bakteriální profily pacientek i kontrol vykazovaly srovanatelné zastoupení dominantních tříd. Nicméně, hlubší analýza ukázala vyšší homogenitu bakteriálního složení u zdravých žen s menší inter-individuální variabilitou než u pacientek s anorexií. Tato variabilita se pak výrazněji neměnila ani po hospitalizaci. U pacientek s mentální anorexií jsme dále pozorovali známky deplece tzv. jádra mikrobioty. Konkrétně, 21 bakteriálních OTUs (Operational taxonomic unit) sdílelo více než 90 % zdravých žen, ale pouze 9 OTUs bylo sdíleno u většiny pacientek s anorexií. U pacientek s mentální anorexií jsme identifikovali některé signifikantně zvýšené (Alistipes, Clostridiales, Christensenellaceae, Ruminococcaceae) a některé signifikantně snížené OTUs (Faecalibacterium, Agathobacter, Bacteroides, Blautia, Lachnospira). Na úrovni střevního metabolomu jsme zaznamenali nižší hladiny neuroaktivních látek serotoninu, GABA a dopaminu ve stolicích pacientek s mentální anorexií. Dále u nich byly výrazně sníženy hladiny mastných kyselin s krátkým řetězcem butyrátu a acetátu.

Závěry: Naše studie ukazuje odlišnosti ve střevním mikrobiomu a metabolomu u pacientek s mentální anorexií oproti zdravým ženám. Detekovali jsme bakteriální zástupce, kteří by mohli hrát roli ve vývoji mentální anorexie.

 

Podívejte se i na další přednášky sekce "Výživa, mikrobiom a (nejen) slizniční imunita"

Nábor nových členů

Zajímáte se o problematiku zdraví a nemoci ve vztahu ke složení mikrobiomu? Staňte se členem naší společnosti a zapojte se do práce.

Těšíme se na Vás!