Komerční analýza mikrobiomu

Komerční analýza mikrobiomu

Stanovisko výboru ČMS

Další stanoviska výboru ČMS:

Složení střevního mikrobiomu významně ovlivňuje zdraví hostitele a souvisí s řadou chorob. Současný stav vědeckého poznání ani naše technické možnosti však aktuálně neumožňují predikovat přesné „chování“ mikrobiomu nebo na základě analýzy jeho složení navrhovat cesty k jeho ovlivnění/změně.

Analýza mikrobiomu a personalizovaná doporučení Vám určitě neublíží, prezentace komerčních subjektů ale často vzbuzují nerealistická očekávání.

Pro úvod do problematiky a vysvětlení pojmů čtěte zde, pro stanovisko k transplantaci stolice zde.

V současnosti nabízí řada firem analýzu střevního mikrobiomu ze vzorku stolice, většinou v kombinaci s hodnocením stavu mikrobiomu („zdravý mikrobiom“ vs dysbióza) a následným doporučením „personalizovaných“ potravních doplňků a probiotik. Problematika vzájemného vztahu hostitele a střevní mikrobioty je velmi komplexní a snahy o interpretaci naráží v odborné diskuzi na řadu úskalí. K postupům a doporučením komerčních subjektů lze mít vážné výhrady na dvou úrovních:

A) Metodika odběru a analýzy vzorku stolice a interpretace výsledku s ohledem na zdravotní stav klienta

B) Důvěryhodnost zdravotních doporučení vycházejících z výše uvedené analýzy

A1) Nedostatečná hloubka identifikace taxonů

Moderní sekvenační metody umožňují identifikaci bakterií až na úroveň poddruh („strain“), ale za cenu vysokých nákladů. Výstupy komerčních analýz většinou poskytují informaci o zastoupení hlavních „skupin“ (mohou to být druhy, rody ale i kmeny bakterií), což je nedostačující pro odvození jakýchkoli závěrů vzhledem ke zdraví hostitele. Prezentované výstupy těchto analýz jsou navíc často nedůvěryhodné s ohledem na technologické možnosti = interpretace výsledků je chybná.

A2) Závěry na základě jednorázového odběru

I když je dlouhodobě střevní mikrobiom velmi stabilní, konkrétní složení může v krátkodobém horizontu značně kolísat. Z jednoho odběru lze učinit velmi omezené závěry, pro spolehlivou identifikaci složení mikrobiomu by bylo zapotřebí více opakovaných stanovení.

A3) Potenciálně nesprávná interpretace funkce mikrobiomu

Výstupy komerčních analýz často poskytují informace o zastoupení „funkčních skupin“ bakterií. Vzhledem k nízkému stupni identifikace bakterií (viz bod A1) je velmi pravděpodobné, že řada bakterií nebyla určena a tudíž nebyla při hodnocení vzata v úvahu. Výsledkem může být významné podhodnocení zastoupení jednotlivých skupin. Kromě toho, pouhá přítomnost určité bakterie neimplikuje konkrétní schopnosti a ty zase neimplikují, že k ději, např. produkci určitých látek, opravdu dochází. Stejně jako na zjednodušeném Obrázku 2 to, že je někdo člověk Homo sapiens neznamená, že umí a vykonává profesi, kterou poptáváme. Výsledkem může být naopak nadhodnocený předpoklad určitého děje.

Obr. 1 Co si představit pod pojmy ve zprávě o složení mikrobiomu
Obr. 2 Dysbióza 

A4) Potenciálně nesprávná interpretace zdraví/dysfunkce mikrobiomu

Vztah hostitel – mikrobiom je vysoce individuální a (ne)prospěšnost konkrétního složení mikrobiomu vždy závisí na aktuálním kontextu. S výjimkou jasných patogenů nelze s jistotou tvrdit, které konkrétní bakterie jsou pro daného hostitele prospěšné, a které nikoli.

 

B) Nabídka personalizovaných potravních doplňků

Současný stav vědeckého poznání ani naše technické možnosti aktuálně neumožňují predikovat přesné „chování“ mikrobiomu nebo na základě analýzy jeho složení připravit individualizovaný probiotický nebo prebiotický preparát, který povede k předem definované konkrétní dlouhodobé a udržitelné změně.