Mikrobiom v onkologii, 27. 6. 2023

Kvě 22 2023 | 2023, Pozvánky na akce, Pozvánky pro odborníky, Světový den mikrobiomu

Zveme Vás na přednáškové odpoledne pro odbornou veřejnost v rámci Světového dne mikrobiomu

Mikrobiom v onkologii

v úterý 27.6.2023 od 14:00

Místo konání: V malé pravé posluchárně FN v Motole (z metra rovně, na konec chodby)

Pozvánka s programem (klik)

Česká mikrobiomová společnost ČLS JEP, z.s. si vás dovoluje pozvat na přednáškové odpoledne Mikrobiom v onkologii.

Po skončení přednášek navazuje od  16:30hodin Shromáždění členů ČMS ČLS JEP, z.s.

 

Anotace přednášek:

 

Mikrobiom a zhoubný nádor
Petra Tesařová
Ústav radiační onkologie, Fakultní nemocnice Bulovka, Na Truhlářce 100/66, 180 00 Praha 8-Libeň

Recentní studie, zabývající se vztahem mezi mikrobiomem a maligními nádory, ukazují na potenciál využití mikrobiomu při léčbě nádorových onemocnění, ale také na možný vliv dysbiózy na vznik a rozvoj nádorů, nejčastěji prostřednictvím regulace zánětlivých procesů.
Rody Prevotella, Clostridium, Bacteroides a Escherichia coli, se typicky uplatňují v ochraně před nádorovými onemocněními, zatímco např. druhy, Helicobacter pylori a Fusobacterium nucleatum, jsou spojeny s vyšším rizikem vzniku nádorů. Vybrané druhy bakterií mohou sloužit jako biomarkery pro detekci nádorů, zatímco probiotické přípravky a imunoterapie cílené na mikrobiom mohou pomoci při léčbě nádorových onemocnění.
Složení mikrobiomu může ovlivnit také účinnost léčby a cílená regulace mikrobiomu (např. pomocí fekální transplantace) může zlepšit její výsledky.
Je však potřeba provést další výzkumy a klinické studie, aby bylo možné lépe pochopit vliv mikrobiomu na vznik a léčbu nádorových onemocnění a využít tyto poznatky v praxi.

Mikrobiom a protinádorová imunoterapie
Tomáš Büchler
Onkologická klinika 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha

Imunoterapie se v posledních deseti letech stala se jedním z hlavních způsobů léčby nádorů. Mezi základní imunoonkologické léky v současnosti patří v první řadě blokátory inhibičních imunitních reakcí, tzv. inhibitorů kontrolních bodů imunitního systému (checkpoint inhibitors). Vliv především střevního mikrobiomu a metabolomu na karcinogenezi a úspěšnost protinádorové léčby je zásadní, i když přesné mechanismy, jimiž se uplatňuje, zatím nejsou dostatečně prozkoumané. Analýza mikrobiomu v klinických podmínkách je možná a dostupná. Zkoumají se možnosti ovlivnění mikrobiomu pro zlepšení účinnosti onkologické imunoterapie.

Mikrobiom a jeho význam v onkogenezi a terapeutickém cílení u karcinomů hlavy a krku.
Michal Masařík, Jan Plzák
1 Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta, Masarykova Universita, Kamenice 5, 62500 Brno
2 Oddělení otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha

Karcinomy v oblasti hlavy a krku jsou celosvětově šestým nejčastějším nádorovým onemocněním. Přibližně 70 % pacientů má pokročilé stádium onemocnění a část z nich (cca 20 %) špatně reaguje na radioterapii či chemoradioterapii. Bylo zjištěno, že bakterie ústní a střevní mikroflóry mohou přispět k terapeutické odpovědi a faktory jimi produkované, mohou ovlivnit výsledný efekt léčby. Navíc recentní publikace ukazují, že zásadní vliv na progresi ale i terapeutickou odpověď má i intratumorální mikrobiom. V této studii sumarizujeme současné poznatky o mikrobiomu a jeho významu ve vzniku, progresi a terapii spinocelulárních karcinomů hlavy a krku.

Podpořeno projektem NU23-03-00274.

 

Dárcovská banka stolice Restore – Restart
Jiří Vejmelka
Interní klinika 3. LF UK a Fakultní Thomayerova nemocnice,140 00 Praha 4

Fekální mikrobiální terapie je součástí algoritmu léčby rekurentní infekce Clostridioides difficile a do budoucna se předpokládá rozšíření indikací tohoto léčebného postupu. Aby se zvýšila dostupnost a především bezpečnost mikrobiální terapie, jsou celosvětově zakládány tzv. dárcovské banky stolice. První zařízení tohoto typu s názvem OpenBiome vzniklo v USA již v roce 2012.
Banka stolice Restore – Restart zahájila svůj provoz v roce 2023. Zajišťuje výběr a vyšetření dárců stolice, skladování a karantenizaci dárcovské mikrobioty a včasné dodání fekální mikrobioty do zdravotnických zařízení, která provádí fekální mikrobiální terapii.
Sdělení představuje dárcovskou banku stolice Restore – Restart vč. procesu jejího založení.